سرویس خرید پستی

فرم نظرسنجی سامانه کارت

آیا از نحوه ازائه خدمات، فرایند سفارش و ... رضایت دارید؟

آیا از سرعت سامانه رضایت دارید؟

آیا مدت زمان سفارش تا تحویل کارت پستال، رضایت شما را برآورده نموده است؟

آیا از تنوع کارت های بارگذاری شده رضایت دارید؟